MAGESYRE / STOMAC ACID

Sliter du med halsbrann, sure oppstøt, forstoppelse, kvalme, diare, oppblåsthet, gass osv. ?

mage

Magesyre!
Visste du at årsaken til halsbrann ofte er for LITE magesyre, og IKKE for MYE? Vil det ikke da være forferdelig dumt å kjøre på med søyrenøytraliserende/hemmende da? Jo, det tro jeg..

Lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret er avhengig av syre for å få ordentlig kraft. Altså, hvis det er for lite magesyre , lukkes den ikke skikkelig! Hormonet gastrin, som er hormonet som stimulerer magesyre, og sur pH i magen fører til at lukkemuskelen lukker seg som den skal. Vi trenger også magesyre for at maten skal bli skikkelig fordøyd, og ikke skape oppblåsthet, forstoppelse, diare, gass, næringsmangler osv. Syrenøytraliserende o.l. vil i beste fall bedre en akutt situasjon, men kan gjøre store skader på sikt!

 

B12 mangel?

Da har du mest sannsynlig lite magesyre (så lenge det ikke er snakk om crohns o.l. der man har fjernet deler av tynntarm). Magesyre er nødvendig for å produsere intrinsisk faktor, som igjen er nødvendig for opptak av B12. Det skal omtrent ikke være mulig å få B12 mangel hvis man har nok magesyre, en god fordøyelse og spiser animalsk mat. Vi trenger så lite B12, og kroppen er veldig flink til å ta vare på lagrene.

Redd for matvareinfeksjon på reise?

Ta magesyretabletter til hvert måltid + probiotika på kvelden! Magesyren steriliserer maten i magen og dreper de fleste bakterier. Probiotika sørger for gode tarmbakterier.

 

For mye karbohydrater?

Magesyre stimuleres av bl.a. histamin, som er avhengig av sekundær budbringer cAMP. cAMP hemmes av.. wait for it… INSULIN!! Det betyr at mye sukker og karbohydrater = mye insulin = lite magesyre = halsbrann, sure oppstøt, fordøyelsesproblemer, mangel på næringsstoffer, intoleranser og en rekke andre sykdommer og plager.

Hva kan vi gjøre?

  • Ta en kur med magesyretabletter og magesyrestimulerende bitre urter for å få i gang produksjonen
  • Spis mer proteiner og fett av god kvalitet, og mindre karbohydrater og fett av dårlig kvalitet
  • Redusere inntak og bruk av kaffe, alkohol, sjokolade og røyk da disse hemmer lukkemuskelen (ikke rart mange sliter med sure oppstøt etter å ha vært i selskap med kaffe, kaker, alkohol og røyk?)
  • Drikke mindre til måltidet – det nøytraliserer magesyra. Drikk heller godt mellom måltider.

 ..Når vi forstår dette, kan vi begynne å skjønne hvordan det kan gå hvis vi bruker syrenøytraliserende o.l. over tid. Vi trenger selfølgelig magesyre for å fordøye maten!

Ta kontakt for mer konkret hjelp.

http://www.kk.no/allers/gode-tips-til-fordøyelsen-32554

https://tunmed.wordpress.com/2009/10/21/magesyre-–-har-vi-ikke-alle-for-mye/


Are you struggling with heartburn, acid reflux, constipation, nausea, diarrhea, bloating, gas, etc.?

Stomach acid!
Did you know that heartburn is often caused by too LITTLE stomach acid, and NOT too MUCH? Wouldn’t it be stupid to take antacids/acid-blocking? I believe so..

The sphincter muscle between the stomach and esophagus relies on acid to get the proper effect. So actually, if there is too little stomach acid, it´s not closing properly! The hormone gastrin, which is the hormone that stimulates gastric acid, and acidic pH in the stomach makes  the sphincter closes properly. We also need stomach acid for the food to be properly digested and not cause bloating, constipation, diarrhea, gas, nutrient deficiencies etc. Antacid etc. might  improve an emergency, but can do major damage in the long term!

Afraid of food infection when traveling?
Take stomach acid tablets with each meal + probiotics at night! Stomach acid sterilizes the food in the stomach and kills most bacteria. Probiotics ensure good intestinal bacteria.
B12 deficiency?
Then you most likely have little stomach acid. Gastric acid is needed to produce intrinsic factor, which is necessary for receiving the B12. It will hardly be possible to get B12 deficiency (if you don´t have crohns) if one has enough acid secretion, a good digestion and eating animal foods. We need so little of B12, and the body is very good at taking care of the bearings.
Too much carbohydrate?
Stomach acid is stimulated by, among others histamine, which depend on the secondary messenger cAMP. cAMP is inhibited by…waaait for it…. INSULIN !! Meaning too much sugar and carbohydrates = too much insulin = low stomach acid = heartburn, indigestion, lack of nutrients, intolerances and a number of other diseases and problems.

What can we do?
• Take a cure of stomach acid tablets and gastric stimulant bitter herbs to get into production
• Eat more protein and fat of good quality, and less carbohydrate, and poor quality fats
• Reduce intake of coffee, alcohol and chocolate as these inhibit sphincter
• Drink less with the meal – it neutralizes the stomach acid. Drink rather well between meals.
Please contact me for more specific help!

http://www.kk.no/allers/gode-tips-til-fordøyelsen-32554

https://tunmed.wordpress.com/2009/10/21/magesyre-–-har-vi-ikke-alle-for-mye/

2 kommentarer

  1. […] har skrevet litt om magesyre og problematikken rundt dette før, men tenkte at det passet midt i blinken med en liten reprise nå i disse […]

  2. […] jo, du SKAL ha mye magesyre, og du får som regel halsbrann/sure oppstøt om du mest sannsynlig har for LITE magesyre, ikke for mye. Ikke drikk for mye til måltidet, det vil tynne ut fordøyelsesvæsken. Drikk heller godt mellom […]

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *