HVORFOR REDUSERE INNTAKET AV KARBOHYDRATER? / WHY REDUCE THE INTAKE OF CARBOHYDRATES?

For english, scroll down. 

Etter at lavkarbobølgen herjet som verst, synes jeg ordet lavkarbo har blitt litt oppbrukt og gir feil signaler. Jeg mener uansett at de aller fleste har godt av å redusere inntaket av sukker og karbohydrater. Mange sier ”..jaja..men litt av alt, alt med måte, og spis variert osv…”, og det er jeg egentlig enig i, men det kommer jo helt an på utgangspunktet og kostholdet til vedkommende som sier dette! Hvis vedkommende spiser brød med syltetøy og drikker et glass juice til frokost, spiser ei skål med havregrøt og frukt til lunsj, salat med pasta + frukt til dessert til middag, og yoghurt med frokostblanding til kvelds – da er ikke dette særlig variert. Det høres kanskje veldig sunt ut, men dette er jo omtrent bare karbohydrater… hele dagen, hver dag. Ikke akkurat variert, og ikke akkurat litt av alt, eller alt med måte. Hvor blir det av proteinene og fettet i dette «sunne» kostholdet?

Når du spiser karbohydrater – enten det er snakk om godteri, potet, brød eller banan, blir det gjort om til sukker i blodet ditt. Blodsukret stiger, og det skilles ut insulin i kroppen din. Når du starter dagen med mye karbohydrater, fortsetter dagen med karbohydrater, avslutter dagen med karbohydrater, og fortsetter slik neste dag, og neste dag, i flere år… da blir kroppen til slutt veldig sliten. Den blir sliten av å konstant måtte pumpe ut insulin, og av at blodsukkeret svinger opp og ned hele tiden. Noen tåler dette godt, i maaange år, men på sikt er ikke dette noe heldig situasjon for kroppen. Andre tåler dette dårlig, og legger fort på seg, blir sliten og trøtt, dårlig humør, ukonsentrert, dårlig immunforsvar, blir ofte syk osv.

Akutt forhøyet blodsukker etter måltid har bl.a. en uheldig virkning på:

 • Nyre- og nervefunksjon
 • Netthinnen
 • Blodårene
 • Magesekk, spiserør og tolvfingertarm
 • Blodlevring
 • Karsykdom – dårlig prognose ved hjerteinfarkt og hjerneslag
 • Økt oksidativt stress

Kronisk forhøyet blodsukker øker bl.a. risikoen for:

 • Diabetes type 2
 • Hjerte- og karsykdom
 • Øker glykosylering og oksidering av LDL kolesterol. LDL-kolesterol er ikke farlig før den blir glykosylert og oksidert. Når man spiser mat som forhøyer blodsukker fører det til glykosilering, som igjen øker oksidering. Det kan føre til inflammasjon, som igjen kan føre til hjerte-karsykdom.
 • Senket insulinsensitivitet
 • Økt kolesteroldannelse
 • Økt fettlagring, hemmet fettnedbrytning
 • Økt utskillelse av adrenalin og kortisol som påfører kroppen stress, som igjen øker insulin, og gir overvekt.

Så.. selv om du ikke er FOR ”lavkarbo”, har kroppen godt av at du redusere sukker og andre karbohydrater i kostholdet. Noen enkle tips å starte med:

 • Start med å kutte ned på hvitt sukker som du finner i godterier, kaker, kjeks, yoghurt med smak, syltetøy, frokostblandinger, brus, saft, ferdigmat osv. LES bak på etiketten på alt du kjøper.
 • Kutt så ned på brød og andre kornprodukter, pasta, ris og potet.
 • Ikke overdriv fruktspisinga.
 • Spis proteiner og fett til hvert måltid! Fyll på med grønnsaker.

Kilde: foredrag med Dr. Fedon Lindberg


ENGLISH

After the low carb trend hit Norway, I feel the word «low carb» has become a little destroyed  and gives the wrong signals. Anyways, I think that it would be good for everyone to reduce the intake of sugar and carbohydrates. Many say «..yeah.. but a bit of everything, everything in moderation, and eat varied etc …»  and yes, I do agree about this, BUT this depends on the  starting point and the diet of the person who says this! If he eat bread with jam and drink a glass of juice for breakfast, eat a bowl of oatmeal and fruit for lunch, salad with pasta + fruit for dessert for dinner, and yoghurt with cereal for evening snack – this is not particularly varied. It might sound very healthy, but this is almost only carbohydrates … all day, every day. Not exactly varied, and not just a bit of everything, or everything in moderation. Where are the proteins and fat in this «healthy» diet?

When you eat carbohydrates – whether you’re talking about candy, potato, bread or banana, it is converted to sugar in your blood. The blood sugar rises, and your body secretes insulin. When you start your day with a lot of carbohydrates, continue your day with carbs, end the day with carbs, and continues to the next day, and the next day, for several years ..the body will get very tired. It gets tired of constantly having to pump out insulin, and the blood sugar constantly swings up and down. Some people tolerate this very well in many years, but in the long term this is not a good situation for the body. Other tolerate this bad, and are gaining weight quickly, being tired and sleepy, bad mood, unfocused, poor immune system, are often ill etc.

Acute elevated blood sugar after meals have an adverse effect on:

 • Kidney and nerve function
 • Retina
 • Blood vessels
 • Stomach, esophagus and duodenum
 • Blood clotting
 • Heart disease – bad prognosis with heart attack and stroke
 • Increased oxidative stress

Chronically elevated blood sugar increases the risk of:

 • Diabetes type 2
 • Cardio vascular disease
 • Increases glycosylation and oxidation of LDL cholesterol. LDL cholesterol is not dangerous before it is glycosylated and oxidized. When you eat food that raises blood sugar, it leads to glycosylation, increasing oxidation. It can cause inflammation, which can lead to cardiovascular disease.
 • Lowered insulin sensitivity
 • Increased cholesterol formation
 • Increased fat storage, and inhibited fat burning
 • Increased secretion of adrenaline and cortisol which causes the body stress, which in turn increases insulin, and leads to overweight.

So .. even if you´r not a  «low carb» enthusiast, it´s good for the body that you reduce sugar and other carbohydrates in your diet. Some simple tips to start with:

 • Start by cutting down on white sugar witch you find in sweets, cakes, biscuits, yoghurt with flavor, jam, cereals, soft drinks, juices, processed foods etc. READ on the label on everything you buy.
 • Cut then down on bread and other grains, pasta, rice and potatoes.
 • Do not overdo the fruit intake.
 • Eat proteins and fats for every meal! Fill with vegetables.
 

Source: A lecture with Dr. Fedon Lindberg

 

1 kommentar

 1. […] For det første så vil et vegetarisk kosthold bety mye frukt, grønnsaker, korn, ris, bønner, soyaprodukter, brød og bakverk. Disse inneholder mye karbohydrater, noe som vil føre til et ustabilt blodsukker og insulinutskillelse. Jeg skal ikke gå mer inn på dette nå, men du kan lese mer om det HER. […]

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *