Pasienthistorie: fra bikinifitness til mageproblemer og ernæringsterapi / patient story

English – scroll down 

Christine tok kontakt med meg i mars, og ønsket veiledning med kostholdet. I 2013 stilte hun i bikinifitness, og hadde derfor hatt en periode med veldig mye trening og så klart en ganske tøff diett. I de tre neste årene hadde vekten gått opp, energien falt og mageproblemene meldt seg. Det er ikke sakt at fitnessen har skylden, eller i alle fall ikke all skylden i dette, men det er jo ingen tvil om at det er hardt for kroppen. Både for tarm, metabolisme og hormoner. For mange går dette helt fint, men for andre kan det skape problemer i ettertid. Det kan så klart også være andre ting som har vært med å utløse problemene.

Etter konsultasjonen og analyse av blodprøver hadde jeg stor misstanke om lekk tarm og intoleranser. Uten å ha fått noe særlig svar og hjelp fra lege, og med mye testing og utforsking selv, var Christine sliten og lei av hele greia. Hun valgte derfor å ta en intoleransetest i stedet for eliminasjon / re-introduksjon av matvarer for å finne ut av det.

Testresultatet bekreften min misstanke, med lekk tarm, kraftig utslag på flere matvarer, blant annet egg, melk og gluten, i tillegg til soppovervekst i tarmen. Christine måtte gjennom noen tøffe måneder med en ganske streng diett og en del tilskudd. Det oppstod så klart en del spørsmål og utfordringer underveis, så vi hadde hele veien jevnlig kontakt.

Mail fra Christine midt i opplegget:

«Takk for skryt. Det er ikke så lett hele tiden, men har valgt å se positivt på det og da blir det mye lettere:) Hadde ikke klart meg uten deg da! Du har gitt med svar på alt jeg lurer på og gitt motivasjon. Det er godt å kunne prate med noen som vet hvordan det er». 

«Det er skikkelig opp og ned med magen nå, har dager hvor den er helt forferdelige og noen greie dager»

Jeg forklarte at det var helt normalt at det kunne bli sånn, så det var bare å være tolmodig. Etter noen måneder begynner det å skje ting. Hun kan endelig kjenne at magen er på bedringens vei! I tillegg sendte hun meg bilder som hun har tatt før behandling, underveis og noen måneder etterpå. Her så man tydelig forskjell! Hun hadde gått ned i vekt, og opplåsthet og vannannsamling i kroppen var gått ned, uten at vi hadde snakket om vekt.

Licenced from istockphoto.com

Nå er det snart ni måneder siden Christine tok kontakt, og vi har fortsatt jevnlig kontakt og oppfølgingstimer. Det tar tid å lege tarm og kropp, og tross store endringer i kostholdet har Christine vært kjempeflink, og gjort som hun har fått beskjed om. Og det jeg synes er best av alt, er det store interessen hun har fått for dette. Hun tester og finner oppskrifter selv. Leser, suger til seg informasjon og tar kurs. Sender meg snapper, meldinger og oppskrifter jeg aldri har hørt om! Og det er så utrolig gøy!

Det dukker også opp aha-opplevelser underveis, sånn som denne:

«En annen ting jeg har lagt merke til: Jeg har nesten ALDRI blodtrykksfall lenger. Jeg hadde det hver eneste gang jeg reiste meg før, hver gang, hver dag! Ganske artig å tenke på at jeg aldri har det nå.»

Og så utrolig morsomme og motiverende mail som denne:

«Jeg syns dette er kjempeinteressant, og jo mer jeg leser og finner ut, jo mer interessant syns jeg det er! Føler jeg ikke kan lære nok, haha! Så tenker jeg litt »herregud, tenk så lenge jeg gikk med en betent lekk tarm. Og tenk alt jeg har gått glipp av!! Jeg har nå kombucha, vannkefir og surkål på benken, neste er ketchup og hjemmelaget fermentert salsa»

Selvfølgelig er det jo ikke sånn at alle har eller får en sånn interesse og engasjement som Christine, det er virkelig helt forståelig og naturlig! Noen har også mer sammensatte, dyptsittende problemer, der det er mye fortid og mentalt som spiller inn. Da er det så klart begrenset hva jeg klarer å løse opp i. Andre ønsker bare én konsultasjon for å få litt små justeringer og kommentarer, og det er også helt topp! Men jeg jobber likevel alltid med å prøve å få frem at dette ikke handler om en quick fix, eller en ny treukers diett. Ved ubalanser og mye plager må man kanskje gjøre kraftige endring en periode. Men like viktig er det å bli kjent med sin egen kropp og vite hva som fungerer for DEG, over tid. Du skal tross alt leve med denne kroppen resten av livet, ikke bare frem til neste fitnesskonkurranse, julebordet eller  #sommerkroppen2017…

Christine har fortsatt en vei igjen å gå, og vi tar et skritt av gangen. Et veldig viktig moment som står litt i veien for henne og må jobbes med videre nå, er stress! Hun har også nettopp begynt å prøve seg på re-introduksjon av matvarer. For det er nemlig sånn at det kan gå ann å begynne å spise det man tidligere ikke har tålt å spise. Mer om hvordan re-introduksjonen av mat har gått, både for Christine og meg, kommer til uka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De siste superkoselige ordene fra Christine:

«Jeg har lenge slitt med magen og fordøyelsen, og prøvd både lege og egen testing uten hell. Jeg kom til ett punkt hvor jeg var lei av å ikke finne ut av det, lei av å slite med magen, lei av å bli tappet for energi og ikke minst lei av å ikke forstå min egen kropp. Jeg var fast bestemt på å bli kvitt plagene, og kontaktet Maren. Dette er nå 8 måneder siden og jeg har aldri følt meg bedre! Jeg husker at jeg syns det var litt kleint å »klage» om alle plagene mine og følte at jeg burde unnskylde det litt, men med en gang snakken var i gang, gikk det helt fint. Det er det som er så fint med Maren, hun er ei så jordnær og hyggelig person, som i tillegg sitter på utrolig mye kunnskap og egne erfaringer. For første gang på mange år følte jeg meg forstått og jeg følte meg trygg på at vi kom til å finne ut av det. Maren har fulgt meg opp hele veien, hun svarer raskt når jeg har spørsmål og er flink til å finne løsninger. Hun er blitt min matguru og en stor inspirasjon- Takk Maren, for at du er den du er!»
Ååååååh som det varmer <3 Snakk om å ha verdens beste jobb da! Selv om det også innimellom er veldig krevende å bli så involvert i andres prosess. Da er det deilig å få så fine tilbakemeldinger!
Les tidligere innlegg om matintoleranser HER og HER, og se info om ernæringsterapi HER. Og apropo STRESS… i morgen kommer det et innlegg om noe veeeldig rart, kult og deilig som jeg teste i Oslo tidligere i høst, så stikk innom da også!

FB Maren Aasen     IG maren_aasen    Snapchat mareneaa    YouTube Maren Aasen    Hjemmeside marenaasen.no


ENGLISH 

Christine contacted me in March and wanted help with diet. In 2013 she competed in bikinifittness and had therefore a period of very much training and a pretty tough regimen. In the next three years she had gained waigh, energy fell and stomach problems appeared. The fitness might not be the reason, or at least not all the reason, but it’s no doubt that it is hard for the body. Both bowel, metabolism and hormones. For many this is no problem, but for others it may create problems later. It may of course also be other things that have helped to trigger problems.

After consultation and analysis of blood samples I had was suspicting leaky gut and food intolerances. Without having received any particular help from the doctor, and with a lot of testing and exploration herself, Christine was of the whole thing. She therefore chose to take an intolerance test instead of elimination / re-introduction of foods to figure it out.

Test test results confirmed my suspicion, with leaky gut, strong reaction on several foods including eggs, milk and gluten, in addition to fungal overgrowth in the intestine. Christine had to go through some tough months with a strict diet and supplements. 

E-mail from Christine during the first weeks:

«It’s not that easy all the time, and could not have managed this without you! You have answered all my questions and given me motivation. It’s good to talk to someone who has been there themseves. 

«It’s up and down with my stomach now. Some days is absolutely terrible and some decent days»

After a few months it finally startetd to be better! She also sent me photos that she has taken before treatment, during and a few months afterwards. It was a big difference! She had lost weight, and the bloating and extra water in her body had went down. 

Now it’s almost nine months ago Christine contacted me, and we still have regular contact and follow-up sessions. It takes time to heal intestines and body. Christine has done a wonderful job, and done as she has been told. And even better she has got a great interest in this. She tests and find recipes hereselves. Reads and taking courses. Sends me snaps, messages and recipes I’ve never heard of! 

There was also some eye-opening experiences along the way, like this:

«Another thing I’ve noticed, I have almost NEVER drop in blood pressure anymore. Before I did every single time I stood up. Every time, every day! Now it never happens.»

And so incredibly fun and motivating mail like this:

«I think this is so interesting and the more I read and find out, the more interesting I think it is! I feel can´t  learn enough, haha! I can´t believe how long I´ve been going around with an inflamed leak bowel. And  just think about all I´ve missed out on all this time! Now I have kombucha, water kefir and sauerkraut on the bench, next is ketchup and homemade fermented salsa «

Of course it is not as if everyone has or will have this interest and involvement as Christine, that´s very  understandable! Some also have more complex, deep-seated problems, where there is much past and mentally problems. Then it´s limited what I can do. Others want only one consultation to get some small adjustments and comments, and that´s also great! But I’m always working with trying to emphasize that this is not about a quick fix or a new three-week diet. By big imbalances you might have to make powerful change for a period. But it is also important to get to know your own body and know what works for YOU, over time. You will, after all, have to live with this body for the rest of your life, not just until the next fitness competition, Christmas party or #beachbody2017 …

Christine still has a long way to go, and we take one step at a time. A very important aspect that in staning in the way of her now, is stress! She has also just begun to re-introduce some foods. More on how the re-introduction of food has gone, for both Christine and me, coming next week.

The last super cozy words from Christine:

I have long struggled with stomach and digestion, and tried both doctor and own testing unsuccessfully. I came to a point where I was tired of not figuring it out, tired of struggling with stomach, tired of being drained of energy and especially tired of not understanding my own body. I was determined to get rid of the symptoms, and contacted Maren. This is now eight months ago and I’ve never felt better! I remember I think it was a little awkward to ‘complain’ about all my problems, and felt I should apologize it, but as soone as the talk started, it went just fine. That’s what is so nice with Maren, she is a so down to earth and such a nice person, that also have an incredible amount of knowledge and personal experiences. For the first time in many years I felt understood and I felt confident that we were going to figure it out. Maren has followed me all the way, she responds quickly when I have questions and are good at finding solutions. She has been a great inspiration, thank you Maren for beeing who you are!

<3 <3 Talking about having the best job!! Although it´s also occasionally hard to get so involved in other people’s process. But then it’s great to get positive feedback like this!
 
If you have questions about nutrition theraphy / diet help, send me an e-mail: post@marenaasen.no

And speaking of STRESS … tomorrow I´m a post about something veeery strange, cool and nice is up. About something I tested earlier this fall, so stay tuned. 

1 kommentar

  1. […] litt bakgrunnsinfo for dette innlegget ved å lese Christines historie HER, min historie HER, og mer om matintoleranse […]

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *