Koble av i vektløs tilstand, uten sanseuttrykk / FLOATING

English – scroll down     

I samarbeid med Bare Fly 

Se for deg å ligge naken i vann inni et stort egg, helt alene, helt stille, helt mørkt. Og bare flyte, koble av, en hel time til det kjennes ut som du svever. Dette kalles FLOATING, og har mange positive helsefordeler. Jeg fikk teste floating på BARE FLYT i Oslo. 

Dette var for meg en helt ny greie, noe jeg aldri hadde hørt om før. Det har visstnok vært populært i USA en stund, og ser nå dagens lys i Norge. Jeg fikk det beskrevet som at jeg skulle ligge inni et eget lite, lukket basseng, i vann med så mye salt at jeg bare fløt. Akkurat som i dødehavet. Målet er så klart å klare å slappe av, og la kroppen og sinnet koble helt av.

«Samfunnet vårt går stadig raskere. Hele tiden er man omgitt av inntrykk og krav om å prestere. Derfor bestemte vi oss for å gi deg muligheten til å ta en pause fra hverdagen. Hos Bare Flyt kan du slappe av i vektløs tilstand, uten sanseintrykk (sensory deprivation).» 

KULT! Jeg digger jo sånt! Alt som har med yoga, meditasjon, mental trening, avspenning, you name it. Dette måtte jeg prøve.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAbare_flyt_1_112OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeg kom til BARE FLYT i Oslo, et lite, stilig lokale på Sagene, med litt sånn futuristisk følelse, og fikk forklart hvordan det hele skulle foregå. Jeg fikk velge hvilken flytetank jeg skulle ligge inni, og valgte «egget» for én person. De har også en som er litt større, der to personer kan ligge sammen og flyte.

Foto kredit: Calle Huth / Studio Illegal
Foto kredit: Calle Huth / Studio Illegal

Jeg gjorde som jeg hadde fått beskjed om angående dusjing, ørepropper osv, og hoppet litt spent inn i egget. Jeg la meg ned og fant en fin flytestilling med armene bak nakken. Så trykket jeg på en knapp så lokket gikk igjen, og når jeg følte meg klar, trykket jeg på en annen knapp så det ble helt møkt. Før timen funderte jeg på om jeg ville klare å ligge der en hel time uten å bli gal, eller hva hvis jeg sovnet, i vann? Som jeg fikk forklart på forhånd brukte jeg de første 20-30 minuttene på å finne roen, og å finne en behagelig flytestilling. Jeg vekslet på å ha hendene bak hodet, ned langs kroppen og ut til siden. Først var det på en måte litt tungt til nakken å slappe av, men etter hvert som jeg ble vant til det, klarte jeg å slappe av, også i nakken, med hendene ut til siden. Jeg angrer litt på at jeg ikke valgte å ha guidet meditasjon, da det var litt utfordring å la tankene få en pause den første halvtimen.

Den siste halvtimen klarte jeg å slapp av, og drifte av sted. Temperaturen i vannet og lufta var lik kroppstemperaturen, slik at når jeg lå helt i ro, kjente jeg på en måte verken kroppen, vannet eller lufta, og det kjentes ut som jeg svevde. Merkelig og deilig følelse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det sise at man (som med alt annet) blir bedre til å floate jo mer man gjør det. Man bør prøve flere ganger for å få skikkelig effekt av det. For hver gang klarer man å slappe mer og mer av, drifte av sted, og komme lengre og lengre inn i sinnet. Litt på samme måte som når du skreller av ett og ett lag av en løk for å komme nærmere kjernen. Så jeg gleder meg veldig til å prøve flere ganger. Neste gang kan forhåpentligvis Luca bli med så vi kan prøve parfloating.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MEN HVA ER DETTE GODT FOR DA? OG HVEM KAN BENYTTE SEG AV DET? 

Avkobling og avspenning 

Det er vell ingen tvil om at avkobling og avspenning er positivt i en travel hverdag. Ved å klare dette innimellom (på en eller annen måte), vil vi være bedre rustet for å takle de mange stressende momenter og utfordringer i hverdagen. Både fysiske og mentale. Floating demper først og fremst stress, og gir en økt indre ro, noe som har mange positive følger. Slik som økt konsentrasjon, bedre prestasjoner under press, samt at det gir økt kreativitet, velvære, læringsevne og korttidshukommelse. Det er derfor benyttet av alt fra idrettsutøvere, finansmenn til kunstnere og musikere. Jeg tenker også at dette er minst like nyttig og viktig for mannen i gata!

Enkelt og effektivt 

Der meditasjon og yoga krever at du lærer deg visse teknikker, er det her bare å legge deg ned og flyte inn i total avslapning. Vannet holder kroppstemperatur og etter kort tid kjennes det som om du svever! Når du i tillegg ligger i et lydtett rom hvor det er mulig å få det helt mørkt, avsondret fra all ytre stimuli, får både hjerne og muskler optimal hvile. Etter en stund vil dine sanseinntrykk minskes til punktet hvor du ikke sanser hvor kroppen din slutter og vannet begynner. Du føler deg vektløs. På samme måte som en god natts søvn er essensiell for god helse og frigjøring av stress, har kroppen en fantastisk evne til å fornye og helbrede seg selv hvis den får komme i en dypere avslapningstilstan.

Magnesiumboost 

Jeg er jo fan av å bruke epsomsalt/magnesiumsalt i badekaret hjemme, nettopp for å få en skikkelig magnesiumboost innimellom. Magnesium har best opptak gjennom huden, ikke tarmen. Det gjør underverker for ømme muskler etter trening og generelt energi. Magnesium er det mineralet vi først tappes for ved stress, og veldig mange har magnesiummangel. Vannet du floater i inneholder altså så mye av dette saltet at du flyter, og i tillegg får en skikkelig magnesiumboost. Huden blir også babymyk etterpå!

Muskler og ledd 

Det finnes også mye forskning rundt floating og muskel- og leddsmerter. Disse viser at floating letter på smertene og gjør hverdagen bedre

Angst 

Man ser også en reduksjon av angst, og at floating kan hjelpe personer som er i ferd med å møte veggen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

BARE FLYT har også vært så snille og gi meg en rabattkode som jeg får lov å dele med dere. Bruke koden SURFKOMBUCHA, og få 20% avslag på bestilling/kjøp av enkelttimer ut året! Dette må vell være en super julegave!? Passer også perfekt til deg selv i en travel førjulstid. HER kan du lese mer om floating, og HER er hjemmesiden til BARE FLYT, der du kan se se bilder, bestille time og se vanlige spørsmål.

Lykke til, god floating, og fortell meg gjerne din opplevelse av det! Send meg en snapp hvis du tar turen dit da: mareneaa! Gøy å høre hva dere synes.

FB Maren Aasen     IG maren_aasen    Snapchat mareneaa    YouTube Maren Aasen    Hjemmeside marenaasen.no


English 

In cooperation with Bare Flyt 

Imagine lying naked in water inside a large egg, all alone, silent, completely dark. And just float, relax, a whole hour until it feels like you are floating. This is called FLOATING and has many positive health benefits. I got to test floating at BARE FLYT in Oslo.

This was for me a completely new thing, something I had never heard of before. It has apparently been popular in the US for a while, and it´s now coming to Norway. I got it described as that I should lie inside my own small, enclosed pool, in water with so much salt that I just floated. Just like in the Dead Sea. The goal is of course to be able to relax and let your body and mind completely unwind.

«Our society is moving ever faster. The whole time you are surrounded by impression and demand to achieve. Therefore, we decided to give you a chance to take a break from everyday life. At Bare Flyt you can relax in weightlessness, without sensory input (sensory deprivation). «

COOL! I love this stuff! Yoga, meditation, mental training, relaxation, you name it. I had to try.

I got to choose the flotation tank, and selected «egg» for one person. They also have a slightly larger, where two people can be together and float. I showered and jumped into the egg. I lay down and found a nice floating position with your arms behind my neck. I pressed a button so the lid went down, and when I felt ready, I pressed another button so it bacame complete dark. I was wondering if I would be able to stay there for a whole hour without being crazy, or what if I fell asleep in the water? I spent the first 20-30 minutes to find peace and to find a comfortable floating position. The last half hour I was able to relax and drift away. The temperature of the water and the air was equal to body temperature, so that when I lay completely still, I felt in a way neither my body, the water or the air, and it felt like I was floating. Strange and wonderful feeling. The more you float, the better you get at it. You should try several times to get the proper effect of it. Each time do you manage to relax more and more, drift away and get farther and farther into the mind. Like when you peel one and one layer of an onion to get closer to the core. 

BUT WHAT IS THIS GOOD FOR? AND WHO CAN USE IT? 

Unwinding and relaxation

There is no doubt that relaxation and stress relieving are positive in a busy life. By managing this occasionally (in some way), we will be better equipped to cope with the many stressful moments and challenges of everyday life. Both physical and mental. Floating primarily reduce stress, and provide a greater inner peace, which has many positive consequences. Such as increased concentration, better performance under pressure, and that it enhances creativity, relaxation, learning ability and short-term memory. It is therefore used by all of the athletes, financiers to artists and musicians. I also think that this is at least as useful and important for me and you. 

Simple and effective

In meditation and yoga require that you learn certain techniques, but here it´s just to lie down and float into total relaxation. The water keeps the body temperature and after a short time it feels like you are floating! Additionally, when you are in a soundproof room where it gets completely dark, and no external stimuli, both the brain and muscles can get optimal rest. After a while your sensory input is reduced to the point where you do not sense where your body ends and the water begins. You feel weightless. Just as a good night’s sleep is essential for good health and release of stress, the body has an amazing ability to regenerate and heal itself if it gets get a deeper relaxation style stan.

Magnesium Boost

I am a big fan of using epsomsalt / magnesium salt in the bath at home, just to get a proper magnesium boost occasionally. Magnesium actually has the best absorption through the skin, not the gut. It does wonders for sore muscles after exercise and for overall energy. Magnesium is the mineral we first are loosing when stressing, and so many have magnesium deficiency. The water you floater in containing so much of this salt that you float, and in addition, you get a proper magnesium boost. The skin also becomes super smooth afterwards!

Muscles and joints

There are also a lot of research around floating and muscle and joint pains. These show that floating eases the pain. 

Anxiety

We also see a reduction in anxiety, and that floating can help people who are about to brun out. 

Have you tried floating? If not, find a floating senter close to you and check it out 😉 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *