Kan man bli kvitt en matintoleranse? / Can you get rid of a food sensitivity?

English – scroll down 
Få litt bakgrunnsinfo for dette innlegget ved å lese Christines historie HER, min historie HER, og mer om matintoleranse HER.
CHRISTINE
Som dere leste i Christines historie, har hun blitt mye bedre etter omlegging av kosthold og med et opplegg for å reparere tarm og bygge opp fordøyelsen igjen. Sakte men sikkert. Nå føler hun seg bedre enn noen gang! I tillegg til å ta en del tilskudd som skal gjøre en del av jobben, har hun holdt seg unna blant annet gluten i minst 6 mnd. og egg og melk i minst 12 mnd. (Alt etter hvor kraftig hun slo ut på testen, og om det var IgA eller IgG-reaksjon). Etter 6 mnd. kunne hun prøve å re-introdusere gluten igjen. Da spiste hun gluten i form av surdeigsbrød den første dagen, for så å kjenne etter hvordan kroppen reagerte. Det gikk visst ikke så bra, og endte opp med skikkelig magekrøll igjen. Hun fortsetter derfor som hun har gjort før, uten gluten. Om 6 måneder kan hun igjen prøve seg, også med egg og melk. Kanskje tåler hun noen av det igjen, kanskje ikke, kanskje av og til, kanskje om noen år… Men hun har i alle fall blitt både litt bedre og litt klokere på sin egen kropp.
MEG
Jeg hadde kraftig reaksjon på egg og melk, men ikke på gluten. Likevel holdt jeg meg unna gluten de første månedene, da gluten ikke akkurat hjelper til med å reparere en skadet tarm. Nå spiser jeg surdeigsbørd som jeg baker selv, uten problem. Jeg spiser også annen mat med gluten innimellom uten å tenke noe mer over det. Nå er det snart tre år siden jeg kuttet ut egg og melk og startet gjennoppbygging av fordøyesen. Da jeg etter ca. ett års tid prøvde meg på egg og melk igjen, fikk jeg de samme reaksjonene som før. Nå, snart to år etter det, kjenner jeg fortsatt at melk ikke går bra, men egg var jeg litt usikker på. Jeg ville derfor teste skikkelig igjen. Forrige uke startet jeg re-introduksjon, med tre kokte egg og majones. Nesten tre år siden sist jeg spiste egg! HVOR godt var ikke deeet liksom? Heaveeen. Som regel pleier jeg å kjenne reaksjon én eller to dager etterpå hvis det er noe, så jeg ventet til neste dag for å se ann formen. Dag 2: alt gikk fint foreløpig, så jeg spiste samme frokost. Neste dag, fortsatt alt fint. Bare for å være heeelt sikket ble samme frokost en tredje dag også. Fortsatt ingen reaksjon! Flat mage, og ingen slim i halsen eller vann i kroppen. LYKKE! Endelig kan jeg spise egg igjen!
15204300_10154536649320027_1131363298_o-copy
HVA HAR SKJEDD? 

Når man kutter ut maten man reagerer på får tarmen og immunforsvaret en pause fra det som hele tiden irriterer og skaper betennelser. Samtidig er det viktig at man med mat og tilskudd hjelper tarmen med å reparere seg. Når man har gjort dette en stund, alt fra tre måneder til flere år, kan fordøyelsen ha blitt så bra, at  man kan spise det man før ikke tålte. Immunforsvarets hukommelsesceller som før gjennkjenete eggeproteinet som en farlig inntrenger, har også nå glemt at proteinet faktisk var farlig, og det oppstår ingen reaksjon.

HVOR VANLIG ER DET Å TÅLE MATEN IGJEN? 

Det helt vanlig at folk tåler de mindre allergene matvarene igjen, slik som grønnsaker, frukt, bønner, linser osv, og etter hvert kan spise dette på daglig basis. Derimot er det mindre vanlig at folk kan begynne å spise gluten, egg og melkeprodukter på daglig basis igjen, men vil kunne tåle det av og til. Her vil enzymer eller saltsyretabletter være til hjelp om man skal «skeier ut».

 
Avgjørende punkter for om en re-introduksjon vil fungere:
1.      Hvor kraftig var reaksjonen (utslaget på testen) i utgangspunktet? Er det nok med 3, 6 eller 12 mnd?
2.      Er tarmveggen leget, og bakteriefloraen optimalisert slik at normal immunrespons er gjenopprettet?
3.      Har pasienten en livsstil som vedlikeholder en lekk tarm? Fysisk, psykisk, følelsesmessig stress?
4.      Har pasienten en fordøyelse som klarer å bryte ned de ulike elementene? Proteiner, karbohydrater og fett?
 
 Noen av oss er mer sensitive enn andre, og graden av reaksjon vil derfor variere. Det mange opplever når de har gjennomgått en elimineringsperiode, er at de lytter mer til kroppen sin, og kan bedre vurdere hva som gir og stjeler energi. Noen karakteriserer det som å være mer «sensitiv», men man kan heller si at man er mer «i takt med» seg selv
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SÅNN HAR JEG ALTSÅ GÅTT FRA: 

– å ikke skjønne hvorfor jeg nesten hver dag måtte ta en middagslur midt på dagen, våkne opp på morgenen med opplåst mage, spytte slimklumper pga. slim i halsen, og bli forkjølet flere ganger i året – som hang i i flere uker, gjerne måneder…

– til å kutte helt ut alt jeg ikke tålte, og følte meg så mye bedre bare på 2-3 uker! (men da med en veldig streng diett som jeg ikke kunne tenke meg å leve med resten av livet)

– til å nå være klar over hvilke matvarer jeg må være forsiktig med, og klarer å teste ut og kjenne på kroppen hva som funker og ikke funker (og evt. ta den kjipe smellen om jeg ikke klarer å holde fingrene av fatet en sjelden gang). Og hvordan jeg kan lage maten slik at kroppen takler det bedre.

Selv om det nå går bra for meg å spise egg, betyr det ikke at jeg spise det hver dag. Jeg bør fortsatt ikke overdrive, og helst ha noen dager pause mellom. Om man slipper seg helt løs og går tilbake til slik som man spiste før, kan man igjen få problemer. Så vedlikehold og forebygging er fortsatt viktig! Næringsrik, hjemmelaget mat, som er behandlet slik at det er best mulig for fordøyelsen. Jeg bruker mer og mer kraft (kokt i 2-3 døgn på bein), og fermentert mat (kombucha, surdeigsbrød, fermentert kål/andre grønnsaker, bløtlagte nøtter og frø) i kostholdet. Dette er med på å hele tiden reparere og gjøre fordøyelsen sterkere, i stedet for å bryte den ned. Fordøyelsen og kroppen skal du ha med deg hele resten av livet, så da blir det jo egentlig dette et livsprosjekt, ikke et engangsprosjekt/diett som enten fungerer eller ikke fungerer.

screen-shot-2016-04-25-at-21-29-07img_0088-copyOLYMPUS DIGITAL CAMERA


Ikke vet jeg om du ble så mye klokere av dette, men det er altså ikke en magisk oppskrift som funker for alle…denne gangen heller. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

FB Maren Aasen     IG maren_aasen    Snapchat mareneaa    YouTube Maren Aasen    Hjemmeside marenaasen.no

Ref.

Blir du syk av maten du spiser? Patrick Holford og James Braly.

Fordøyelse en fornøyelse. Marianne Fjordgård og Eva Lydeking-Olsen.


English 

CHRISTINE 

More about her story HERE. The other posts I have written about food sensitivity are in Norwegian, so just ask me if you have more questions abot this. Why this happens, how you know, what to do etc.) 

Christine is now feeling much better after 6 month on the diet. It was now time to try to re-introduse gluten again. Unfortenately, this didn´t go very well, and her stomach got bad again. She therfore continues like before, still without gluten. In about six months she can once again try to introduce, also eggs and milk. Maybe she will tolerate it then, maybe not, maybe a little now and then, or maybe in a few years.

ME
I had a strong reaction to eggs and milk, but not gluten. Yet I kept myself away from gluten in the first months, cause gluten does not exactly help to repair a damaged intestine. Now I eat sourdough bread that I bake myself without any problem. It’s almost three years ago since I cut out eggs and milk from my diet, and started repairing the intestines. Milk I still can´t have, but the eggs I wasn´t sure about, so last week I tried again, after almost three years without.  I started the re-introduction with mayonnaise and 3 boiled eggs. Normally I feel the reaction one or two days afterwards, so I waited until the next day to see how I felt. Everything felt good so far. Day 2, same breakfast. The next day, still everything was fine. Just to be sure I had the same for breakfast the third day as well. Still no reaction! Flat stomach and no mucus in the throat or extra water in the body. HAPPINESS! Finally, I can eat eggs again!

WHAT HAPPENED?

When cutting out the food that you are sensitiv to the gut and immune system gets a break from what constantly irritates and creates inflammation in the body. It´s also important that you with food and supplement help the digestion to heal. When you have done this for a while, from three months to several years, the digestion can become enought healed, and you can eat what you before couldn’t. Also when the immune systems memory cells before recognized the egg proteins as a dangerous invader, it has now completely forgotten that the protein was dangerous, and I get no reaction.

HOW COMMON IS IT TO TOLERATE THE FOOD AGAIN?

It is quite common that people tolerate less allergenic foods again, such as vegetables, fruits, beans, lentils, etc., and eventually can eat this on a daily basis. However, it is less common that people can start eating gluten, egg and dairy products on a daily basis again, but will be able to eat it occasionally.

Crucial points for a re-introduction to success:
1. How strong was the reaction (the effect on the test) in the first place? Is it enough with 3, 6 or 12 months?
2. Is the intestinal healed, and bacteria optimized so that normal immune response is restored?
3. Does the patient have a lifestyle that maintains a leaky gut? Physical, mental, emotional stress?
4. Have the patient a digestive that manage to break down the different elements? Proteins, carbohydrates and fats?

Some of us are more sensitive than others, and the degree of reaction will vary. What many people experience when they have done an elimination period is that they listen more to their bodies, and can better assess what gives and steal energy. Some characterize it as being more «sensitive», but you can also say that you now are more «in pace with» yourself.

I HAVE THEREFORE BEEN GOING FROM:

– To not understand why I almost every day had to take a nap at noon, waking up with a bloated stomach, phlegm in the throat, and catch a cold several times a year – that hung in for several weeks, often months …

– To cut out completely all the foods that I was sensitiv too, and felt so much better after just 2-3 weeks! (But with a very strict diet that I could not imagine living with for the rest of my life)

– To now be aware of what foods I need to be careful with, and how I can prepare the food so that my body can handle it better.

Although it´s now okay for me to eat eggs, it doesn´t mean I can eat lots of eggs every day. I can´t exaggerate, and preferably have a few days break in between eating eggs. Going completely back to the way you ate before, the problems can once again occure. So maintenance and prevention is still important. I use more and more bone broth  , and fermented foods (kombucha, sourdough bread, fermented cabbage / other vegetables, soaked nuts and seeds) in my diet. This helps to constantly repair and make the digestion stronger, instead of breaking it down. The digestion and the body are going to be with you for the rest of your life, so this sould be a life long project, not a short term project/diet that either works or does not work.

I don´t know whether you became any wiser from this, but it´s unfortunately not a magic recipe that works for everyone… not this time either. But feel free to contact me if you have some questions.

2 kommentarer

  1. Så bra at du har begynt å tåle marr ting igjen!✨ Veldig misunnlige?

    Sjøl reagere eg nesten like stekt på alt eg fekk beskje om å hålle mg vekke fra… D e nå 8 år siden… Sliter også forsatt me utmattelse(e ikkje i stand te å jobbe..) å slite me å bygge muskler *sukk*

    Drømme om den dagen eg bler frisk(om den noen gang komme?)

    1. Maren Aasen

      Ja det er jo så klart veldig individuelt hvordan utgansgpunktet er og hvor «lett» det er å bli «frisk» igjen. Hvordan behandling man går gjennom har jo også mye og si.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *