A little more about iron…

Wow, takk for så fin respons etter blogg- og instagraminnlegg i går! På en måte uventet, på en annen måte ventet, fordi jeg veeet at det ligger så mye følelser og meninger rundt debatten om kjøtt vs. planter og hele den pakka der. Og det er vel derfor jeg helst unngår den. Ehe :p Men noen ganger bare koker det over, og man må bare si NOE. Jeg fikk SÅ mange fine tilbakemeldinger, så tusen tusen takk for det <3

Også er det såklart noen som var litt unige, som har vært vegeterianere/veganere i så og så mange år, og aldri hatt problemer, og mener diskusjonen heller burde gått rundt det å få i seg mer næringsrik mat generelt, uavhengig av om du er veganer/vegeterianer eller kjøttspiser. Og ja, DET ER JEG ENIG I! Jeg er enig i at det finnes «gode og dårlige» både kjøttspisere og veganere. At du ikke nødvendigvis MÅ spise animalsk for å få dekt disse behovene. Enig i at innlegget kunne vært mer nyansert og.. gjennomtenkt.

..Men jeg synes fortsatt at det er synd når jenter/kvinner velger bort de mest næringsrike og næringstette matvarene i en lang periode av livet der kroppen trenger de aller mest. Fordi de tror at det er det beste! 

Jeg kunne f.eks. snakket mer om jern i seg selv. Altså, vet dere hvor kompliserte greier det er eller? Hadde alle tatt seg en prat med min lærer Jens som har gjort et dypdykk i jern, da hadde vi alle bare blitt bare enda mere forvirret og forstått at dette er vanskelig å forstå. Jern trenger ikke være verken problemet eller løsningen, i seg selv. Magesyre, fordøyelse og ubalanse av andre mineraler har også noe å si. Også har man jo forskjellen på fordøyelsen og opptaket av hemjern (fra animalske kilder) og ikke-hemjern (fra vegetabilske kilder). Disse oppfører seg forskjellig i kroppen. For ikke å snakke om hver enkelte av oss, og vår evne til å ta opp og bruke de forskjellige formene. Selv om du er frisk som en fisk og kroppen ikke har noe problem med å få tatt opp og brukt jernet DU velger å spise, er det ikke sikkert det samme gjelder venninna di. Og derfor blir arumentet med «jammen jeg har vært vegan i 20 år og ikke har problemer med det» ikke så relevant. Kroppene våre, tilstanden i fordøyelsen vår og helsen vår er forskjellig.

Jern er ikke bare jern, alene. Det er alle de andre næringsstoffene også, i samspill som er viktig. Pluss fordøyelsen vår. Det er derfor jeg mener animalsk mat og kilder er viktige, for veldig mange, i disse årene, fordi det er en sikker og god kilde til jern, og så mye mer.

Jajaj over and out about this! 😉


Wow, thanks for such a great response after blog and instagram posts yesterday! In a way unexpected, in another way expected, because I know that there is so much emotion and opinion around the debate about meat vs. plants and that whole package. And that’s probably why I prefer to avoid it. Ehe: p But sometimes you just have to say SOMETHING. I got SO much nice feedback, thank you so much for that <3 Also, of course, there are some who didn’t agree, who have been vegetarians / vegans for so and so many years, and never had problems, and think the discussion should rather be about getting more nutritious food in general, regardless of whether you are vegans / vegetarians or meat eaters. And yes, I AGREE! I agree that there are «good and bad» both meat eaters and vegans. That you do not necessarily MUST eat animal to meet these needs. Agree that the post could have been more nuanced. But I still think it’s a shame when girls / women opt out of the most nutritious and nutrient-dense foods in a long period of life where the body needs them the most.

For example, I could talked more about iron itself. Do you know how complicated this is? If everyone had a chat with my teacher Jens who for many years have been  deep diving into the topic iron, then we would all have just become even more confused and understood that this is difficult to understand. Iron does not have to be the problem or the solution, in itself. Gastric acid, digestion and imbalance of other minerals also have something to say. You also have the difference between the digestion and absorption of heme iron (from animal sources) and non-heme iron (from vegetable sources). These behave differently in the body. Not to mention each of us, and our ability to take up and use the different forms. Even if YOU are healthy and your body has no problem adsorbing and using the iron YOU choose to eat, it may not be the same for your friend. And therefore the argument with «well I have been vegan for 20 years and have no problems with it» is not so relevant. Our bodies, the state of our digestion and our health are different.

Iron is not just iron, alone. It is all the other nutrients as well, in interaction that are important. Plus our digestion. This is why I believe animal foods and sources are important, for very many of us, in these years, because it is a safe and good source of iron, and so much more. Blablala over and out about this! 😉 

2 kommentarer

  1. Det finnes også en tilstand der kroppen tar opp for mye jern, hemokromatose. Mange har dette uten å vite det, også kvinner. Tilstanden kan føre til like symptomer som ved for lite jern. Så jernnivåer er lurt å sjekke med blodprøve før man tilpasser kosthold eller tar jerntilskudd etc. 🙂

    1. Maren Aasen

      Absolutt!!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *